Président:

Gilbert Hommel


Secrétaire:

Roger Hansen


Gilbert Bernardini


Lydie Eich-Johanns


Mandy Hommel


Fred Lua


Viceprésident:

Patricia Hommel


Caissier:

Robert Ries


Christine Breckler


Jemp Ehmann (Éieremember)


Cathy Zeimet